ÅRSASTRO – SÅ HETT BLIR DITT 2019!

Klick! - - BIO & TV -

Sten­boc­ken 22/12—9/1 ”HAR DU EN RE­LA­TION ÄR DET RÄTT ÅR ATT TA DEN TILL EN NY NI­VÅ”

Du väx­er när du le­der and­ra. Va­re sig det hand­lar om trä­ning, ar­be­te el­ler fa­mil­je­pla­ner är det dig and­ra ser upp till och är be­ro­en­de av för att lyc­kas. An­sva­ret får dig att växa men ibland blir det fru­stre­ran­de när and­ra får det be­röm du egent­li­gen för­tjä­nar. I stäl­let hit­tar du be­lö­ning­ar­na i ute­liv, vän­skaps­band och att un­na dig li­te guld­kan­ter i till­va­ron. Shop­ping, dej­ter och re­sor, gär­na i kom­bi­na­tion lyf­ter. För­änd­ring­ar är led­or­det för kär­leksli­vet. Har du en re­la­tion är det rätt år att ta den till en ny ni­vå, är du sing­el kom­mer du hit­ta den rät­te men tro­li­gen in­te på förs­ta för­sö­ket. ✔ Bäs­ta da­gar­na för en flirt: 15/1, 27/3, 4/8 ✔ Bäs­ta da­gar­na för hång­el: 29/3, 8/5, 19/7 ✔ Bäs­ta da­gar­na för sex: 10/1, 1/3, 13/12

Du träf­far den rät­te 1/3 på en stor till­ställ­ning. Det het­tar till med ox­en, kräf­tan el­ler vat­tu­man­nen.

Men med jung­frun blir det gott om be­kym­mer.

Vat­tu­man­nen 20/1—18/2 ”ETT ÅR FYLLT AV PAS­SION — STO­RA MÖJ­LIG­HE­TER ATT HIT­TA KÄR­LE­KEN”

Ett år fyllt av pas­sion vän­tar dig med många vänd­ning­ar och sto­ra möj­lig­he­ter att hit­ta kär­le­ken. Är du i ett för­hål­lan­de är det i fi­na ge­men­sam­ma ögon­blick re­la­tio­nen väx­er. Ro­man­tis­ka week­en­d­re­sor i april och maj är den per­fek­ta kär­lekskryd­dan för dig. An­nars är det här året att le­ka och flir­ta men ock­så att hit­ta den rät­ta. Du be­hö­ver me­nings­ful­la mö­ten för att verk­li­gen tän­da så även om ute­liv ger spän­ning är det på dej­ter, jobb­mö­ten och fri­tids­ak­ti­vi­te­ter du hit­tar de du verk­li­gen vill ha. Ut­an­för kär­le­ken blir det ock­så ett spän­nan­de år sär­skilt för dig som vill star­ta eget el­ler bör­ja om. ✔ Bäs­ta da­gar­na för en flirt: 3/3, 6/6, 19/12 ✔ Bäs­ta da­gar­na för hång­el: 7/2, 23/5, 12/9 ✔ Bäs­ta da­gar­na för sex: 31/1, 4/4, 29/9

Du träf­far den rät­te 3/3 un­der en pa­us.

Det het­tar till med kräf­tan, jung­frun el­ler skyt­ten. Med tvil­ling­en blir det gott om be­kym­mer.

Fis­kar­na 19/2—20/3 ”ETT HETT ÅR DÄR SINGELLIVET ÄR SOM BÄST APRIL, JU­NI OCH OK­TO­BER”

Året är fullt av över­rask­ning­ar och ovän­ta­de hän­del­ser som får dig bå­de glad och upp­rörd. Ny­fi­ken­het och vil­jan att gö­ra nå­got av si­tu­a­tio­nen du är i öpp­nar nya dör­rar när du kör fast. Li­ta på dig själv och vänd mot­gång­ar till nå­got bra. 2019 blir ock­så ett hett år där singellivet är som bäst i april, ju­li och ok­to­ber. För dig i ett för­hål­lan­de kom­mer nya steg tas un­der året. Bröl­lop, för­lov­ning­ar, ge­men­sam­ma hus­köp och lik­nan­de ger mer än du räk­nat med, sär­skilt om du tar ste­get fö­re som­ma­ren. Du får inspiration av att väg­le­da and­ra. Led kur­ser, håll ut­bild­ning­ar el­ler lär ut. ✔ Bäs­ta da­gar­na för en flirt: 21/2, 9/4, 12/9 ✔ Bäs­ta da­gar­na för hång­el: 31/1, 2/4, 22/8 ✔ Bäs­ta da­gar­na för sex: 19/2, 7/7, 8/10

Du träf­far den rät­te 2/4 över en mål­tid.

Det het­tar till med vä­du­ren, ox­en el­ler skor­pi­o­nen.

Men med kräf­tan blir det gott om be­kym­mer.

Vä­du­ren 21/3—19/4 ”AU­GUSTI ÄR MEST RO­MAN­TISK FÖR RE­SOR OCH NYA LÖF­TEN”

Ett om­väx­lan­de år riv­star­tar med en må­nad av bå­de håll­na ny­års­löf­ten och ro­man­tis­ka chan­ser. Den sto­ra ut­ma­ning­en är att hål­la fast vid det du gör när nya, loc­kan­de, möj­lig­he­ter lan­dar i ditt knä. Det gäl­ler in­te minst när det hand­lar om kär­lek för det blir hett gans­ka of­ta un­der 2019. Maj är bäs­ta må­na­den att hit­ta kär­le­ken me­dan au­gusti är mest ro­man­tisk för re­sor och nya löf­ten. Årets lyft är an­nars allt som har med ut­bild­ning och väx­an­de att gö­ra. Nya jobb, chan­sen att lä­ra nytt, stör­re an­svar och mö­ten med nya män­ni­skor spor­rar och gör dig bätt­re. Bryt in­van­da möns­ter. ✔ Bäs­ta da­gar­na för en flirt: 4/2, 27/4, 14/11 ✔ Bäs­ta da­gar­na för hång­el: 8/1, 2/5, 25/11 ✔ Bäs­ta da­gar­na för sex: 14/2, 31/1, 25/8

Du träf­far den rät­te 2/5 när du shop­par. Det het­tar till med vä­du­ren, jung­frun el­ler skyt­ten.

Men med le­jo­net blir det gott om be­kym­mer.

Ox­en 20/4—21/5 ”EF­TER EN FLIRTIG VÅR KOM­MER EN HET SOM­MAR DÅ KÄR­LE­KEN VÄX­ER”

Själv­för­tro­en­de är nyc­keln till ett bra år. Tro på dig själv, li­ta på di­na be­slut och vå­ga föl­ja ditt hjär­ta. En­da un­dan­ta­get är förs­ta kvar­ta­let då du har bra flyt med det mesta men där tå­la­mod och ef­ter­tan­ke med allt som rör kär­le­ken hind­rar job­bi­ga upp­brott. Res­ten av året är fullt av ro­li­ga möj­lig­he­ter. Ef­ter en flirtig vår kom­mer en het som­mar och sen­som­mar då kär­le­ken väx­er och al­la för­hål­lan­den blir se­ri­ö­sa­re. Un­der hös­ten träf­far du många nya män­ni­skor och har lätt att få nya vän­ner, sär­skilt i ute­li­vet. I de­cem­ber kom­mer en ny kär­lek­stopp, främst för dig som är sing­el. ✔ Bäs­ta da­gar­na för en flirt: 3/3, 1/6, 14/12 ✔ Bäs­ta da­gar­na för hång­el: 4/2, 28/5, 10/10 ✔ Bäs­ta da­gar­na för sex: 7/3, 21/5, 4/9

Du träf­far den rät­te 1/6 på en fest.

Det het­tar till med le­jo­net, jung­frun el­ler sten­boc­ken.

Men med skor­pi­o­nen blir det gott om be­kym­mer.

Tvil­ling­ar­na 22/5—21/6 ”2019 ÄR OCK­SÅ ETT BRA ÅR FÖR MAKEOVERS OCH STO­RA STEG”

Må­na­der­na med 31 da­gar är bäst för ro­man­tik och flirt me­dan de med 30 bju­der på bra fart på ar­be­te och trä­ning. All­ra he­tast blir au­gusti va­re sig du pla­ne­rar en ro­man­tisk tripp med din part­ner el­ler en flirtig som­mar till­sam­mans med vän­ner. 2019 är ock­så ett bra år för makeovers och sto­ra steg. Fun­de­rar du på att by­ta di­et, stil el­ler ar­be­te är det här året för dig, det gäl­ler ock­så om du vill flyt­ta ihop med din part­ner, för­lo­va dig el­ler skaf­fa barn. Årets tips är att ta tid för dig själv då och då, stun­der av still­het gör att de hek­tis­ka da­gar­na känns in­ten­si­va­re och än­nu ro­li­ga­re. ✔ Bäs­ta da­gar­na för en flirt: 11/1, 30/6, 24/8 ✔ Bäs­ta da­gar­na för hång­el: 4/3, 16/5, 14/12 ✔ Bäs­ta da­gar­na för sex: 9/3, 8/7, 21/10

Du träf­far den rät­te 30/6 på en dejt.

Det het­tar till med tvil­ling­en, vå­gen el­ler fis­ken.

Med vat­tu­man­nen blir det gott om be­kym­mer.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.