Byg­ger pa­nik­rum i vil­lan

Po­li­sen grep hot­full man som ta­git sig in på tom­ten.

Klick! - - KLICK TUELLT - Ag­ne­ta El­me­gård

Att byg­ga ett skydds­rum, el­ler så kal­lat ”pa­nic room” har bli­vit var­dag för topp­blog­ga­re som kän­ner sig för­följ­da.

Isa­bel­la Löwen­grip, 28, har in­stal­le­rat ett och nu med­de­lar Jon­na, 24, och

Joc­ke Lun­dell, 33, att de kän­ner sig tving­a­de att byg­ga ett pa­nik­rum på över­vå­ning­en i den nya vil­lan i Norr­kö­ping.

Pa­ret får ta emot väl­digt myc­ket hat i di­gi­ta­la ka­na­ler och i som­ras var pa­ret med om en otäck hän­del­se. Po­li­sen fick gri­pa en man som ta­git sig in på tom­ten.

– Jag och Jon­na ha­de spe­lat in en film på in­ner­går­den och jag skul­le ba­ra gå in för att kol­la den. Då stod det plöts­ligt en man som ha­de klätt­rat över mu­ren och som sa att han skul­le ha ihjäl Jon­na. En kom­pis som var här fick ut ho­nom på ga­tan och då kom även vå­ra gran­nar för att hjäl­pa till. En av dem bör­ja­de slåss med ho­nom, men se­dan kom po­li­sen och grep man­nen. Han skrek att han skul­le kom­ma till­ba­ka med en pi­stol. Det var jäv­ligt obe­hag­ligt, sä­ger Joc­ke till Nö­jes­bla­det.

Joc­ke och Jon­na som blev för­äld­rar till lil­la Lu­na­bel­le i bör­jan av ­no­vem­ber har to­tal­re­no­ve­rat över­vå­ning­en för 4,2 mil­jo­ner och nu åter­står ba­ra fär­dig­stäl­lan­det av pa­nikrum­met.

– Det ska fin­nas en fast te­le­fon­lin­je om man in­te har täck­ning och po­lis ska va­ra på plats på högst sju mi­nu­ter, för­kla­rar Joc­ke.

Skrek att han skul­le kom­ma med en pi­stol.

Foto: IBL Foto: IBL

Joc­ke och Jon­na Lun­dell får myc­ket hat via si­na so­ci­a­la ­ka­na­ler. Nu ska bland annat po­li­sen va­ra på plats in­om sju mi­nu­ter om nå­got hän­der. Isa­bel­la Löwen­grip har ock­så tving­ats in­stal­le­ra ett pa­nik­rum.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.