Grym döds­ri­tu­al för liv ef­ter dö­den

Knasiga Historier - - Innehåll -

Evigt liv hand­la­de in­te ba­ra om att be­va­ra an­den.

Den av­lid­nes kropp var tvung­en att be­va­ras, då de forn­ti­da egyp­ti­er­na trod­de att sjä­len ( ba) och li­vets kraft ( ka) be­höv­de åter­kom­ma re­gel­bun­det för att över­le­va. För att hind­ra krop­pen från att för­fal­la ge­nom­gick den en lång och otäck mu­mi­fi­e­rings­pro­cess.

Den­na pro­cess ut­veck­la­des och för­bätt­ra­des un­der år­tu­sen­den och re­sul­te­ra­de i att det forn­ti­da Egyp­ten pro­du­ce­ra­de någ­ra av värl­dens bäst be­va­ra­de mu­mi­er. Tack va­re det är det idag möj­ligt att se hur män­ni­skor såg ut för näs­tan 2 000 år se­dan.

Den mest kom­pli­ce­ra­de mu­mi­fi­e­rings­pro­ces­sen ut­veck­la­des cir­ka 1150 f.Kr. och anses va­ra den bäs­ta kon­ser­ve­rings­me­to­den. I den här me­to­den av­lägs­na­des de in­re or­ga­nen, hu­den tor­ka­des

1. Krop­pen re­na­des

In­nan bal­sa­me­rings­pro­ces­sen kun­de bör­ja, tvät­ta­des krop­pen i vat­ten från Ni­len och palm­vin.

2. In­re or­ga­nen av­lägs­na­des

Ett li­tet snitt gjor­des på väns­ter si­da av krop­pen och le­ver, lung­or, tar­mar och mag­säck togs bort. De tvät­ta­des se­dan i na­tron in­nan de för­va­ra­des i kru­kor. Ef­tersom hjär­tat an­sågs va­ra cent­rum för in­tel­li­gens och be­höv­des i ef­ter­li­vet läm­na­des det kvar i krop­pen.

3. Hjär­nan ploc­ka­des ur

En stång för­des in ge­nom ena näs­bor­ren in i skal­len och an­vän­des för att bry­ta sön­der hjär­nan, så den kun­de töm­mas ur nä­san. Väts­kan kas­ta­des se­dan bort ef­tersom den in­te an­sågs va­ra an­vänd­bar.

5. Krop­pen fyll­des

Krop­pen tvät­ta­des åter­i­gen i vat­ten från Ni­len och täck­tes med ol­jor för att hål­la hu­den elas­tisk. Na­tro­nen sko­pa­des ut från krop­pen som se­dan fyll­des med såg­spån och lin­ne, för att den skul­le se le­van­de ut.

4. Läm­na­des att tor­ka

Krop­pen fyll­des och täck­tes över med na­tron (en typ av salt) som ab­sor­be­rar fukt och läm­na­des se­dan i 40 da­gar för att tor­ka.

ut och krop­pen slogs in i lin­ne­band. Det­ta var en dyr pro­cess som tog un­ge­fär 70 da­gar att ut­fö­ra. Det var ba­ra de ri­ka som ha­de råd med det. Ar­be­tar­klas­sens män­ni­skor be­hand­la­des med en al­ter­na­tiv kon­ser­ve­rings­me­tod. I den dränk­tes de in­re or­ga­nen i ce­der­trä­ol­ja, se­dan töm­des ol­jan ut ge­nom änd­tar­men och krop­pen pla­ce­ra­des i en salt sub­stans som he­ter na­tron för att tor­ka ut den.

Bal­sa­me­ra­re var skick­li­ga hant­ver­ka­re som ha­de stor kun­skap om ana­to­mi. De kal­la­des ock­så of­ta för präs­ter, då de ut­ö­va­de re­li­giö­sa ri­tu­a­ler över den av­lid­nes kropp vil­ka var en li­ka vik­tig del av bal­sa­me­rings­pro­ces­sen. De mest er­far­na präs­ter­na ut­för­de de vik­ti­gas­te de­lar­na av mu­mi­fi­e­ring­en, som att linda in krop­pen. Des­sa bar scha­kal­mas­ker för att sym­bo­li­se­ra Anu­bis när­va­ro, gu­den av bal­sa­me­ring och ef­ter­li­vet.

7. Amu­let­ter

Amu­let­ter pla­ce­ra­des mel­lan lag­ren för att skyd­da krop­pen un­der dess re­sa till ef­ter­li­vet.

6. Krop­pen lin­da­des in

Först lin­da­des hu­vud och nac­ke in med lin­ne­band, se­dan fing­rar­na och tår­na. Ar­mar­na och be­nen lin­da­des in se­pa­rat in­nan de knöts sam­man. Fly­tan­de harts an­vän­des som lim.

8. Bö­ner

En präst läs­te upp troll­form­ler me­dan krop­pen lin­da­des in, för att avvär­ja on­da an­dar. Präs­ter­na bar of­ta masker fö­re­stäl­lan­de Anu­bis, gu­den som är för­knip­pad med bal­sa­me­rings­pro­ces­sen och ef­ter­li­vet.

04 08 03

07 05 01 02 06

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.