Ram­ses den sto­re var far till 140 barn

Knasiga Historier - - Innehåll -

En fa­rao för­vän­ta­des ge lämp­li­ga ar­ving­ar till tro­nen och Ram­ses den sto­re från forn­ti­da Egyp­ten tog sig an den­na kung­li­ga upp­gift med för­tjus­ning. Un­der de förs­ta tio åren av hans fa­der Se­ti I:s sty­re fick Ram­ses tio sö­ner och minst li­ka många dött­rar. Un­der sin livs­tid ha­de Ram­ses sex till åt­ta hu­vud­sak­li­ga fru­ar, ett dus­sin­tal and­ra fru­ar och obe­skriv­ligt många äls­ka­rin­nor. Han upp­skat­tas ha va­rit far till cir­ka 80 sö­ner och 60 dött­rar, nå­got som är ett im­po­ne­ran­de an­tal även en­ligt en fa­ra­os stan­dard. Ram­ses ha­de go­da skäl att spri­da si­na ge­ner. Trots att han föd­des i en van­lig fa­milj var Ram­ses av­sikt att sä­ker­stäl­la dy­nastins över­lev­nad. Han gav al­la si­na man­li­ga av­kom­mor höga ad­mi­nist­ra­ti­va pos­ter och trä­na­de si­na förs­ta 12 sö­ner till att bli hans ef­ter­trä­da­re, men Ram­ses lev­de läng­re än var och en av dem. Den tret­ton­de so­nen, Me­renp­tah, tog över tro­nen om­kring 1214 fö­re Kristus, men Ram­ses­dy­nastin dog ut ef­ter ba­ra 150 år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.