Vlad Dracu­la tvät­ta­de hän­der­na med blod

Knasiga Historier - - Innehåll -

Det rå­der ing­en tve­kan om att Bram Sto­kers klas­sis­ka ka­rak­tär tyck­te om att spil­la blod. Vlad III Dracu­la härs­ka­de över Va­la­ki­et, en av tre hu­vud­pro­vin­ser i det mo­der­na Ru­mä­ni­en, vid tre till­fäl­len mel­lan 1448 och 1476.

Som härs­ka­re ha­de hans fa­der in­tro­du­ce­rats till Dra­kens or­den, som ska­pa­des av kej­sa­ren Si­gis­mund un­der 1408, med upp­gift att för­sva­ra kris­ten­do­men mot det Os­mans­ka ri­ket. Un­der sin ung­dom ha­de Vlad och hand bro­der Ra­du spen­de­rat sex år som giss­lan hos den tu­ris­ka Mu­rad II, för att sä­ker­stäl­la fa­derns lo­ja­li­tet. Den är möj­ligt att han fick se bru­ta­la spets­ning­ar av tur­kar­na un­der den här pe­ri­o­den.

När han se­na­re kom till tro­nen an­vän­de Vlad sig av spets­ning­ar med träpå­lar re­gel­bun­det för att straf­fa bå­de aris­to­kra­ter och bön­der. I Eu­ro­pa un­der sent 1400-tal bör­ja­de det cir­ku­le­ra historier om att Vlad dop­pa­de sitt bröd i si­na of­fers blod. Så­da­na historier har stärkt hans kopp­ling till vam­py­rer, en folk­lo­risk odöd­lig va­rel­se i le­gen­der från Ru­mä­ni­en och Bal­kan. En tysk dikt från ti­den näm­ner in­te att Vlad drack blod, men häv­dar att han tvät­ta­de hän­der­na med si­na of­fers blod in­nan han åt mid­dag.

Ef­ter att ha dö­dats i en strid ut­an­för Bu­ka­rest den 26:e de­cem­ber 1476 pre­sen­te­ra­des Vlads av­hugg­na hu­vud för sul­ta­nen Meh­met II på en på­le. Det­ta kan ha bi­dra­git till le­gen­den att en vam­pyr mås­te hals­hug­gas för att för­svin­na helt och hål­let.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.