Djing­is Khan har 16 mil­jo­ner släk­ting­ar

Knasiga Historier - - Innehåll -

Att fast­stäl­la ätt­ling­ar (of­ta fel­ak­tigt) från kän­da el­ler mäk­ti­ga per­so­ner har va­rit en po­pu­lär syss­la ge­nom histo­ri­en. Tack va­re den mo­der­na ut­veck­ling­en in­om dna-tek­nik har det av­slö­jats att ett stort an­tal män­ni­skor fak­tiskt kan va­ra di­rekt be­släk­ta­de med den mongolska kri­ga­ren Djing­is khan. En stu­die från 2003 av­slö­ja­de att när­ma­re åt­ta pro­cent av män som le­ver i ti­di­ga­re mongolska ri­ken bär på iden­tis­ka Y-kro­mo­so­mer. Des­sa 8 pro­cent är 0,5 pro­cent av värl­dens to­ta­la man­li­ga be­folk­ning, vil­ket är li­ka med otro­li­ga 16 mil­jo­ner ätt­ling­ar vid liv idag. Det­ta har spå­rats till­ba­ka till för om­kring 1 000 år se­dan och den väl­digt spe­ci­el­la upp­sätt­ning­en av om­ständ­ig­he­ter som krävs för en så­dan stor sprid­ning av dna pe­kar på en man, näm­li­gen en viss Djing­is Khan. Hans ri­ke sträck­te sig från Asi­en till det Kaspis­ka ha­vet och präg­la­des av bru­ta­li­tet och våld­täkt. An­ta­let av­kom­mor hans eg­na sö­ner fick var svind­lan­de, ba­ra hans älds­te son ska ha fått 40 sö­ner och många dött­rar. Även om den här te­o­rin är omöj­lig att be­vi­sa ut­an ett prov av Khans eg­na dna ver­kar det san­no­likt att des­sa iden­tis­ka kro­mo­so­mer på nå­got sätt är kopp­la­de till ho­nom.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.