Pre­si­dent Lin­coln för­ut­spåd­de sin egen död

Knasiga Historier - - Innehåll -

En­ligt Lin­colns vän Ward Hill La­mon be­rät­ta­de Lin­coln om en kons­tig dröm han ha­de haft en vec­ka ti­di­ga­re, tre da­gar fö­re mor­det den 14:e april 1865. La­mon be­rät­ta­de om hän­del­sen i sin bi­o­gra­fi om Lin­coln med ti­teln Re­col­lec­tions of Abra­ham Lin­coln 1847–1865, där han be­skrev hur Lin­coln be­rät­ta­de att han i sin dröm vak­nat upp i det Vi­ta hu­set till lju­det av gråt.

Ef­ter att ha gått från rum till rum ut­an att ha ”hit­tat en en­da per­son i sik­te” gick Lin­coln in i East Room och hit­ta­de en stor ka­ta­falk med ett lik in­svept i be­grav­nings­skrud lig­gan­des ovan­på. Run­tom ho­nom stod ett ur­val av sol­da­ter och en stor grupp sör­jan­de, som var käl­lan till grå­ten. Lin­coln be­rät­ta­de att han i sin dröm gått fram till li­ket och frå­gat en av sol­da­ter­na: ”Vem har dött i det Vi­ta hu­set?”. Ef­ter en pa­us sva­ra­de sol­da­ten: ”Pre­si­den­ten, han dö­da­des av en lönn­mör­da­re.”

Många har kom­men­te­rat det­ta se­dan dess och me­nar att hän­del­sen kan ses som en typ av pro­fe­tia, men det kan ock­så ba­ra ha va­rit ett re­sul­tat av den stän­di­ga pres­sen pre­si­den­ten var un­der på den ti­den. Pre­si­den­ten ha­de ta­git emot fle­ra döds­hot och med tan­ke på det tu­multar­ta­de till­stån­det i USA ef­ter det blo­di­ga och de­struk­ti­va in­bör­des­kri­get var ett lönn­mord en myc­ket san­no­lik risk som Lin­coln sä­kert tänk­te myc­ket på.

Lin­coln skul­le ald­rig få ve­ta om den näs­tan pro­fe­tis­ka taj­ming­en hans dröm ha­de, ef­tersom han blev mör­dad av John Wil­kes Booth tre da­gar ef­ter att ha be­rät­tat om den för La­mon.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.