Hu­vud­lös kyck­ling trot­sa­de dö­den

Knasiga Historier - - Innehåll -

Kyck­ling­en Mi­ke för­bluf­far fort­fa­ran­de, ef­tersom han över­lev­de ef­ter att fått hu­vu­det av­hug­get från krop­pen. Bon­den Lloyd Ol­sen ha­de re­dan sving­at sin yxa för att dö­da 40 hö­nor den da­gen 1945, men kyck­ling­en Mi­ke var in­te som de and­ra. På nå­got sätt högg bla­det in­te helt ige­nom hal­sve­nen och ef­ter att yxsla­get föll ställ­de sig Mi­ke upp som om ingen­ting ha­de hänt. Någ­ra da­gar se­na­re in­såg Ol­sen och hans fru att kyck­ling­en in­te skul­le ge upp rik­tigt än­nu, så de fort­sat­te att ma­ta den och ge den vat­ten med hjälp av en pi­pett.

De tog Mi­ke till Uni­ver­si­ty of Utah, för att ta re­da på var­för den över­lev­de. Det vi­sa­de sig att hjärn­stam­men ha­de för­bli­vit in­takt, som gjor­de att Mi­ke age­ra­de på sam­ma sätt som en hjärn­död män­ni­ska. Det var där­för han fort­fa­ran­de kun­de gö­ra de mest grund­läg­gan­de sa­ker­na. De tog med Mi­ke till­ba­ka till går­den, där lo­ka­la by­bor fick hö­ra om det fan­tas­tis­ka dju­ret och Ol­sens bör­ja­de ta be­talt för åskå­da­re som vil­le se ho­nom. Mi­ke lev­de i yt­ter­li­ga­re 18 må­na­der och blev nå­got av en kän­dis un­der den ti­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.