Tor­tyr­me­to­der som an­vän­des förr i ti­den

Knasiga Historier - - Innehåll -

Mänsk­lig­he­tens för­kär­lek för grym­het fång­as per­fekt i histo­ri­ens tor­tyr­verk­tyg. Des­sa hems­ka upp­finn­ing­ar an­vän­des för att bry­ta ned sin­ne och kropp, i strä­van ef­ter in­for­ma­tion el­ler en be­kän­nel­se. Tor­tyr var dock of­ta in­ef­fek­tivt, då off­ren of­ta sa vad som helst i ett för­sök att få smär­tan att slu­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.