Fem kna­si­ga mo­der­na la­gar

Knasiga Historier - - Innehåll -

Allt ef­tersom ti­der­na för­änd­ras gör även la­gar­na det. Idag anses det rim­ligt att dö­ma vis­sa hand­ling­ar som ”brott”, trots att de en gång prak­ti­se­ra­des fritt och be­vil­ja­des av myn­dig­he­ter­na. På sam­ma sätt går det att se till­ba­ka i ti­den och skrat­ta åt me­nings­lö­sa la­gar, som strängt bru­ka­de tilläm­pas för sam­häl­lets bäs­ta. Du kom­mer in­te tro på des­sa la­gar som finns i den mo­der­na värl­den ...

Inga byx­orEn­ligt en fransk lag som har fun­nits se­dan 1800-ta­let och fort­fa­ran­de vän­tar på att upp­hä­vas är det olag­ligt för kvin­nor att ha på sig byx­or. Som tur är gjor­des det två änd­ring­ar i slu­tet av 1800ta­let som tillå­ter un­dan­tag, men en­bart un­der rid­ning el­ler cyk­ling!

Läm­na rust­ning­en hem­maTack va­re en lag som in­för­des un­der Ed­ward II:s sty­re i Eng­land är det olag­ligt för nå­gon att gå in i West­mins­ter­pa­lat­set i full rid­dar­mun­de­ring. I själ­va ver­ket är det for­mu­le­rat så att kev­lar­väs­tar och va­pen ock­så är för­bjud­na.

Dö in­teDet är olag­ligt att dö i West­mins­ter­pa­lat­set i Storbritannien. Al­la som dör här har rätt till en stats­be­grav­ning, så la­gen in­för­des för att för­hind­ra att det nå­gon­sin sker.

Inga tuggum­mi-lang­a­reEf­ter att myn­dig­he­ter trött­nat på ned­skräp­ning av tuggum­mi in­för­de Sing­a­po­re en lag 2004 som för­bju­der för­sälj­ning av tuggum­mi, men det är fort­fa­ran­de lag­ligt att tug­ga på det.

Knac­ka in­te påFör att för­hind­ra brå­kigt be­te­en­de be­slu­ta­de Metro­po­li­tan Po­lice Act 1839 att barn in­te får knac­ka på dör­rar ut­an or­sak (allt­så att busknac­ka). La­gen för­bju­der även män­ni­skor från att fly­ga dra­kar, pis­ka dörr­mat­tor och blå­sa i horn.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.