Ju­li­us Cae­sar fångades av pi­ra­ter

Knasiga Historier - - Innehåll -

När Roms mäk­ti­gas­te dik­ta­tor fångades av pi­ra­ter från Ki­li­ki­en i Ege­is­ka ha­vet be­vi­sa­de han att han var en kraft att räk­na med. Ef­ter att pi­ra­ter­na ha­de be­gärt en lö­sen­sum­ma på 20 sil­ver­mynt skrat­ta­de Cae­sar åt dem och fö­reslog att de skul­le be­gä­ra 50 sil­ver­mynt istäl­let. Pi­ra­ter­na blev för­vå­na­de och gick med på det. Cae­sar skic­ka­de si­na män för att häm­ta lö­sen­sum­man. Han var nu en­sam med någ­ra av de mest fruk­ta­de män­nen i he­la im­pe­ri­et, men istäl­let för att bli rädd för dem be­hand­la­de han dem som si­na eg­na un­der­ord­na­de. Han del­tog i de­ras spel och trä­ning och tys­ta­de dem när han vil­le ta en tupp­lur. När hans män åter­vän­de en må­nad se­na­re och be­fri­a­de ho­nom be­ord­ra­de Cae­sar ome­del­bart att al­la pi­ra­ter­na skul­le kors­fäs­tas.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.