Syn­da­re som fick be­ta­la dyrt

Knasiga Historier - - Innehåll -

Ge­nom år­hund­ra­de­na har myn­dig­he­ter pro­vat många tak­ti­ker för att straf­fa miss­gär­ning­ar från sam­häl­lets styg­gas­te in­vå­na­re. Men när fäng­el­sen är på brist­nings­grän­sen och det fort­fa­ran­de be­gås olag­li­ga hand­ling­ar som mås­te straf­fas har po­lis­myn­dig­he­ter­na tving­ats ta till någ­ra rik­tigt ud­da tek­ni­ker. Des­sa har va­rit bå­de otäc­ka, omänsk­li­ga och of­ta väl­digt ud­da lös­ning­ar för att ska­pa ett tryg­ga­re sam­häl­le. Straf­fen har lett till smär­ta, för­ned­ring och re­ha­bi­li­te­ring – allt för att lä­ra ut läx­or som in­te skul­le glöm­mas bort i det förs­ta ta­get.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.