Falsk pi­lot kör­de 250 flyg­ning­ar

Knasiga Historier - - Innehåll -

Frank Abag­na­le är en av värl­dens mest re­spek­te­ra­de ex­per­ter när det gäl­ler för­falsk­ning­ar och för­sking­ring, men i sin ung­dom var han en av USA:s mest ef­ter­trak­ta­de be­dra­ga­re. Vid fem­ton års ål­der blev Abag­na­les pap­pa hans förs­ta of­fer, ef­ter att han an­vänt pap­pans kre­dit­kort för att by­ta ut bil­de­lar mot kon­tan­ter. Un­der de kom­man­de åren öpp­na­de Abag­na­le fle­ra kon­ton hos oli­ka ban­ker och skrev ut chec­kar till sig själv och upp­munt­ra­de dem att skic­ka ho­nom peng­ar ba­se­rat på hans kon­to­sal­don. Hans fräc­kas­te brott var när han fick tag på en Pan Am-uni­form och ett falskt id-kort för att låt­sas va­ra en pi­lot. Det be­räk­nas att han mel­lan 16 till 18 års ål­der res­te cir­ka 160 000 mil på över 250 flyg­ning­ar. Han blev så små­ning­om ar­re­ste­rad och dömd till 12 års fäng­el­se, men släpp­tes kort där­ef­ter ef­ter att han gick med på att hjäl­pa myn­dig­he­ter­na med be­drä­ge­ri­ut­red­ning­ar.

Abag­na­les histo­ria inspirerade fil­men Catch Me If You Can, med Le­o­nar­do DiCaprio.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.