20 000 dö­da­des un­der pro­duk­tion av na­zistra­ket

Knasiga Historier - - Innehåll -

Vem ha­de kun­nat för­ut­spå att na­zis­ter­nas död­li­gas­te va­pen skul­le dö­da tu­sen­tals av dem som ha­de till upp­gift att byg­ga den? V-2, som är kort för Ver­gel­tung­s­waf­fe-2, och som även är känd som A-4, var värl­dens förs­ta bal­lis­tis­ka mis­sil. Den ska­pa­des av na­zis­ter­na un­der and­ra världs­kri­get och de­sig­na­des för kast­bane­fär­der, som be­ty­der att den bör­ja­de fal­la ned mot jor­den igen ef­ter att ha nått en höjd på cir­ka 8 mil och ex­plo­de­ra­de vid land­ning.

V-2-pro­gram­met ska ha va­rit Na­zi­tysklands all­ra dy­ras­te pro­jekt.

Det kräv­de 20 000 liv av de fängs­la­de i ar­bets­läg­ret Mit­tel­bau-Do­re, som dog un­der kon­struk­tio­nen av 6 000 re­pli­kor av en­he­ten. Det anses va­ra det en­da vap­net som krävt mer liv un­der sin pro­duk­tion än un­der själ­va an­vänd­ning­en.

Un­der dess be­grän­sa­de tjänst hos na­zis­ter­na lan­se­ra­des över 3 000 ra­ke­ter som re­sul­te­ra­de i 7 250 döds­fall bland bå­de ci­vi­la och mi­li­tär per­so­nal. London tog emot det näst högs­ta an­ta­let at­tac­ker och 2 752 ci­vi­la dog, det är sta­tis­tiskt sett två per­so­ner per ra­ket.

Det gjor­des många för­bätt­ring­ar i pre­ci­sion un­der dess ut­veck­ling, nå­got som re­sul­te­ra­de i att mis­si­ler­na kräv­de hund­ra­tals liv var­je gång. Mot­stånd via luf­ten och mar­ken var ing­en match för has­tig­he­ten och ba­nan V-2 ha­de, som föll fy­ra gång­er snab­ba­re än lju­dets has­tig­het. Det in­ne­bär att Hit­ler kun­de ha vun­nit kri­get, om ut­veck­ling­en av V-2-ra­ke­ten sked­de någ­ra år ti­di­ga­re.

V-2 var ett av na­zis­ter­nas mest de­struk­ti­va va­pen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.