Fals­ka ben­frag­ment lu­ra­de fors­ka­re

Knasiga Historier - - Innehåll -

Pilt­down­man­nen var en be­römd bluff där en ut­död art av ho­mi­nin ska ha grävts upp vid grus­täk­ten Pilt­down i East Sus­sex i Eng­land år 1912. Un­der ut­gräv­ning­en, som led­des av fors­ka­ren Char­les Daw­son, gräv­des vad som ver­ka­de va­ra frag­ment av ett kra­ni­um och ett käk­ben upp.

En­ligt ana­ly­ser av Daw­son och någ­ra av hans kol­le­gor be­kräf­ta­des det­ta som en ny art, som skul­le va­ra en sak­nad länk mel­lan apor och ti­di­ga män­ni­skor.

Un­der de kom­man­de 40 åren ut­tryck­te and­ra fors­ka­re all­var­li­ga tvi­vel om Pilt­down­man­nens äkt­het, spe­ci­ellt med tan­ke på se­na­re äk­ta upp­täck­ter som läm­na­de ar­ten iso­le­rad i det evo­lu­tio­nä­ra trä­det.

Des­sa tvi­vel be­vi­sa­de sig stäm­ma år 1953, ef­ter en in­ten­siv om­pröv­ning av ben­frag­men­ten med mo­der­na ve­ten­skap­li­ga me­to­der, som av­slö­ja­de att de fak­tiskt till­hör­de tre oli­ka ar­ter.

Kra­ni­et kom från en mo­dern män­ni­ska, käk­be­net från en oran­gu­tang och tän­der­na från en schim­pans.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.