Gal­na verk­tyg som lä­ka­re an­vänt

Knasiga Historier - - Innehåll -

Lä­ke­kons­ter­na har ge­nom ti­der­na ibland va­rit grym­ma och in­te helt grun­da­de i kun­skap. Med ti­den har tek­no­lo­gin bli­vit mer avan­ce­rad och det gäl­ler även de me­di­cins­ka verk­ty­gen och ma­ski­ner­na lä­kar­na har till­gång till. Det­ta är nå­got som in­ne­bär att be­hand­ling­ar som en gång i ti­den var livs­ho­tan­de idag är snab­ba och tryg­ga pro­ce­du­rer. Du får dock in­te glöm­ma pro­ce­du­rer­na som led­de fram till da­gens kun­skap. Des­sa un­der­li­ga ap­pa­ra­ter är till­räck­ligt för att väc­ka räds­la hos de all­ra tuf­fas­te, men de var of­tast den bäs­ta chan­sen till över­lev­nad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.