Dan­spest dö­da­de 400 per­so­ner

Knasiga Historier - - Innehåll -

År 1518 greps sta­den Stras­bourg i Frank­ri­ke (som vid den ti­den var en del av det He­li­ga ro­mers­ka ri­ket) av en dans­ma­ni. Un­der da­gar och nät­ter spred sig pes­ten från per­son till per­son och led­de till att de dan­sa­de tills de dog. To­talt drab­ba­des om­kring 400 per­so­ner med den­na död­li­ga dans­fe­ber.

Det­ta var in­te dan­spes­tens förs­ta ut­brott, ef­tersom den ock­så drab­bat en när­lig­gan­de stad un­der 1300ta­let. Un­der 1500-ta­let sked­de mind­re ut­brott över he­la Eu­ro­pa. Pes­ten dog änt­li­gen ut un­der sent 1600-tal. Symp­to­men va­ri­e­ra­de: vis­sa häv­da­de att ut­brot­ten var spon­ta­na, me­dan and­ra för­kla­ra­de dem som or­ga­ni­se­ra­de hän­del­ser. Samt­li­ga käl­lor häv­da­de dock att de drab­ba­de in­te ha­de nå­gon kon­troll över si­na krop­par. För vis­sa led­de dan­san­det till en käns­la av ex­tas och full­bor­dan, men många dan­sa­re drab­ba­des av hal­lu­ci­na­tio­ner, ut­brott, kram­pan­fall, brut­na ben och slut­li­gen dö­den.

Un­der ut­brot­tet år 1518, ute­slöts bå­de över­na­tur­li­ga och ast­ro­lo­gis­ka or­sa­ker och män­ni­skor kom fram till att det bäs­ta sät­tet att be­käm­pa pes­ten var att upp­munt­ra mer dans. Mu­si­kan­ter an­ställ­des och are­nor och sce­ner upp­rät­ta­des.

Så vad var det som fick en hel stad att dan­sa sig till döds? Många skyl­ler på för­gift­ning ge­nom mjöl­dry­ga, me­dan and­ra tror att hän­del­sen iscen­sat­tes av en kult.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.