Histo­ri­en om ele­fant­man­nen

Knasiga Historier - - Innehåll -

Han inspirerade en film från 1980, men vem var den rik­ti­ga Ele­fant­man­nen? Jo­seph Mer­rick föd­des 1862 och bör­ja­de vi­sa tec­ken på sitt till­stånd re­dan i ti­dig ål­der, när hans hud bör­ja­de bli tjock och klum­pig. Ef­ter att han över­gi­vits av sin fa­der gick Mer­rick till en show­man och fö­reslog att han kun­de stäl­la ut sig själv.

Mer­rick fa­sci­ne­ra­de ki­rur­gen Fre­de­rick Tre­ves och de två ut­veck­la­de en nä­ra vän­skap. Ef­ter att Mer­ricks ut­ställ­ning stäng­des ned be­gav han sig till London Hospi­tal där han stu­de­ra­des grund­ligt. Den 11:e april 1890 hit­ta­des Mer­rick död i sitt hem. Vik­ten av hans hu­vud ha­de bru­tit hans nac­ke när han sov. Hans till­stånd de­bat­te­ra­des oer­hört myc­ket bå­de un­der och ef­ter hans liv, men nya stu­di­er ty­der på att han för­mod­li­gen led av Pro­teus syndrom.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.