Mör­dar­för­ban­nel­sen från Tu­tank­ha­mons grav

Knasiga Historier - - Innehåll -

När den väl­kän­da egyp­to­lo­gen Ho­ward Car­ter lås­te upp den unga kung­ens grav, släpp­te han även ut en mys­tisk för­ban­nel­se … I al­la fall en­ligt le­gen­den.

Gra­ven öpp­na­des 1922, vil­ket följ­des av ett an­tal döds­fall bland dem som var in­blan­da­de i den­na vik­ti­ga hän­del­se. Det­ta led­de till ett ra­se­ri i me­di­er­na. Det förs­ta off­ret var Lord Car­nar­von, man­nen som ha­de spons­rat ut­gräv­ning­en. Han gick bort ba­ra någ­ra må­na­der se­na­re. Han dog från ett mygg­bett som bli­vit in­fek­te­rat ef­ter att han rå­kat skä­ra sig när han ra­ka­de sig. Yt­ter­li­ga­re tio per­so­ner blev en del av mör­dar­för­ban­nel­sen när de möt­te olyck­li­ga och mys­tis­ka öden strax ef­ter.

Car­nar­von blev för­ban­nel­sens förs­ta of­fer.Kor­ri­dorIn­gång­en till Tu­tank­ha­mons grav be­stod av kalk­stenstrap­por som gick långt ned i Konung­ar­nas dal.För­rum

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.