Na­po­le­ons hos­ta dö­da­de 1 200 fång­ar

Knasiga Historier - - Innehåll -

Det­ta är li­te mer av en vand­rings­sä­gen än ett be­kräf­tat hi­sto­riskt fak­tum, men tan­ken på att den självut­nämn­da frans­ka kej­sa­ren Na­po­le­on Bo­na­par­te av miss­tag be­ord­rat av­rätt­ning­ar på 1 200 fång­ar är än­då en in­tres­sant histo­ria.

En­ligt ryk­tet in­träf­fa­de hän­del­sen när Na­po­le­on över­väg­de att fria 1 200 tur­kis­ka krigs­fång­ar i bör­jan av Na­po­le­on­kri­gen (1799–1815). Frank­ri­ke ha­de pre­cis för­lo­rat kon­trol­len över Egyp­ten till brit­ter­na och för­sök­te om­grup­pe­ra sig för att hål­la bor­ta den brit­tis­ka flot­tan som när­ma­de sig. Det är då Na­po­le­on ska ha sagt or­den ”Ma sacrée toux”, som be­ty­der ”min för­döm­da hos­ta”.

I en ka­ta­stro­fal miss­upp­fatt­ning hör­de en of­fi­cer or­den ”Mas­sacrez tous”, som be­ty­der ”mas­sa­kre­ra dem al­la”. Det­ta re­sul­te­ra­de i att varen­da fånge av­rät­ta­des.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.