Kvin­nor­na med ”oro­li­ga liv­möd­rar”

Knasiga Historier - - Innehåll -

”Hy­ste­ri” var en van­lig di­a­gnos un­der den vik­to­ri­ans­ka pe­ri­o­den. En­ligt en lä­ka­re år 1859 drab­ba­de det en fjär­de­del av al­la kvin­nor. Symp­to­men va­ri­e­ra­de myc­ket, från yr­sel till ång­est, ir­ri­ta­bi­li­tet, ökad sex­u­ell lust el­ler för­lust av sex­u­ell lust, samt ökad el­ler mins­ka ap­tit, kram­per och en­ligt histo­ri­kern Rachel Mai­nes ”en ten­dens att or­sa­ka trub­bel”. De an­ti­ka gre­ker­na be­skrev till­stån­det som ett re­sul­tat av en ”oro­lig liv­mo­der” el­ler en upp­sam­ling av gif­tig kvinn­lig säd som in­te släpp­tes ut på grund av brist på re­gel­bun­det sam­lag. Vik­to­ri­a­ner­na för­kla­ra­de det helt en­kelt som ett ”kvin­no­pro­blem” och be­hand­la­de det of­ta med kal­la, hög­trycks­du­schar el­ler i ex­tre­ma fall med våld tvinga in kvin­nor­na på men­tal­sjuk­hus för en hy­ste­rekto­mi. Idag vet lä­ka­re att or­sa­ker­na be­ror på allt från pre­men­stru­el­la kram­per och ång­est, till epi­lep­si och all­var­li­ga­re psy­kis­ka pro­blem.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.