Dr Seuss böc­ker för­bjud­na un­der Mao

Knasiga Historier - - Innehåll -

Grun­da­ren av Folk­re­pu­bli­ken Ki­na var en ty­rann som härs­ka­de un­der 30 år. I Ma­os Ki­na, an­vän­des ”po­li­tisk kor­rekt­het” av sta­tens lag­stif­ta­re för att kon­trol­le­ra, för­tryc­ka och mob­ba befolkningen, som i många fall vi­sa­de sig va­ra ex­tremt kont­ra­pro­duk­tivt. För­u­tom me­to­der­na som an­vän­des för att ska­pa räds­la fanns det även ett an­tal bi­sar­ra åt­gär­der för att kon­trol­le­ra be­folk­ning­ens be­te­en­de ...

Ny­års­fi­ran­de Fest­lig­he­ter för­bjöds år 1967 un­der re­vo­lu­tio­nens mör­kas­te da­gar med mo­ti­ve­ring­en att befolkningen be­höv­de ”by­ta sed­va­nor”.Kos­me­ti­kaSmink och par­fym för­bjöds ef­tersom det in­te stäm­de över­ens med ”kol­lek­tiv­pro­le­ta­ri­a­tets ide­o­lo­gi” (med and­ra ord upp­munt­ra­de det in­di­vi­du­ellt ut­tryck). Dr SeussEl­ler mer spe­ci­fikt barn­bo­ken Green Eggs And Ham för­bjöds för dess ”skild­ring av ti­dig marx­ism”. Ing­en är dock ex­akt sä­ker på vil­ka kopp­ling­ar det­ta skul­le ha va­rit!GolfDet­ta tids­för­driv för­bjöds så snart ord­fö­ran­de Mao kom till mak­ten. Han för­bjöd det of­fi­ci­ellt med mo­ti­ve­ring att det ”var en sport för mil­jo­nä­rer”.

Hus­djurDet var för­bju­det att äga en hund, då det an­sågs va­ra en sym­bol för bor­ger­lig de­ka­dens. Hun­dar smugg­la­des ut ur lan­det el­ler åts upp av en un­der­närd be­folk­ning. Hun­dar för­svann prak­tiskt ta­get från Ki­na un­der den här ti­den.Sound Of Mu­sicAl­la Hol­ly­wood­fil­mer för­bjöds av Mao, bland an­nat den kän­da mu­si­ka­len från 1965 med Ju­lie Andrews. La­gen stop­pa­de dock in­te Ma­da­me Mao från att sjunga med. Hon var ett stort fan av fil­men och kol­la­de på den i sitt pri­va­ta film­rum.Vads­lag­ningVads­lag­ning­ar an­sågs va­ra oer­hört de­struk­ti­va och för­bjöds år 1949. År 1957 in­för­de Ma­os re­ge­ring en åter­ut­bild­ning i form av ett ar­bets­pro­gram, som del­vis an­vän­des för att straf­fa spe­la­re.

The Be­at­lesMe­dan res­ten av värl­den njöt av det var verk av Len­non och McCart­ney (lik­som all väst­lig rock­mu­sik) för­bju­den att spe­las, då det sym­bo­li­se­ra­de ”väst­värl­dens bor­ger­li­ga de­ka­dens”.Mo­zartBach, Be­et­ho­ven och al­la and­ra sto­ra klas­sis­ka kom­po­si­tö­rer, för­bjöds och även Mo­zarts mu­sik var olag­lig i Ma­os Ki­na. Brot­tet? Den ha­de skri­vits i en tid och ett sam­häl­le som var för­re­vo­lu­tio­närt.Spar­varEnor­ma an­tal sam­la­des in un­der 1958 på grund av be­kym­mer om att de åt upp för myc­ket av ris­skör­den. Ut­an spar­var­na sjönk dock Ki­nas po­pu­la­tion av gräs­hop­por, nå­got som re­sul­te­ra­de i att grö­dor­na dog och mil­jon­tals män­ni­skor sväl­te.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.