Mark Twains sam­man­träf­fan­de med Hal­leys ko­met

Knasiga Historier - - Innehåll -

Den hyl­la­de ame­ri­kans­ka för­fat­ta­ren Samu­el Lang­hor­ne Cle­mens (känd pro­fes­sio­nellt som Mark Twain) föd­des den 30:e no­vem­ber 1835, sam­ma dag som Hal­leys ko­met kor­sa­de vägar med jor­den. Det kos­mo­lo­gis­ka fe­no­me­net äger en­dast rum var 17:e år, nå­got som gör det till en myc­ket säll­synt hän­del­se.

År 1909 (he­la 74 år se­na­re) gjor­de Twain en skräm­man­de kor­rekt för­ut­sä­gel­se: han skul­le dö på sam­ma dag som Hal­leys ko­met åter­vän­de, pre­cis som att han föd­des sam­ti­digt som den. Han ska till och med ha sagt: ”Det kom­mer va­ra mitt livs störs­ta be­svi­kel­se om jag in­te för­svin­ner sam­ti­digt som Hal­leys ko­met. Den Allsmäk­ti­ge har sagt, ut­an tve­kan: ‘Här be­fin­ner sig des­sa två egen­dom­li­ga fre­aks; de an­län­de till­sam­mans och ska även för­svin­na till­sam­mans’”. Han ha­de rätt. Twain dog av en hjärt­at­tack den 21:a april 1910, en dag ef­ter Hal­leys ko­met åter­vänt till jor­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.