Ro­ald Dahl för­för­de kvin­nor åt un­der­rät­tel­se­tjäns­ten

Knasiga Historier - - Innehåll -

För­fat­ta­ren bakom The BFG och Ma­til­da ha­de ett myc­ket in­tres­sant jobb un­der and­ra världs­kri­get. In­nan USA gick med i kri­get, an­ställ­des Dahl för att för­fö­ra kvin­nor i över­klas­sen.

Ef­ter att ha skju­tits ned när han var strids­pi­lot för Royal Air For­ce i Li­by­en år 1940 och fått skall­frak­tu­rer och till­fäl­lig blind­het, kun­de Dahl in­te läng­re fly­ga. År 1942 sat­tes han fram­för ett skriv­bord på den brit­tis­ka am­bas­sa­den i Washing­tong DC. Han vi­sa­de sig dock va­ra så po­pu­lär hos kvin­nor i över­klas­sen att Stor­bri­tan­ni­ens un­der­rät­tel­se­tjänst snabbt hit­ta­de en annan ar­bets­upp­gift till ho­nom.

Han skul­le för­fö­ra kvin­nor och an­vän­da dem för att främ­ja Stor­bri­tan­ni­ens in­tres­sen i USA. Det­ta in­ne­bar främst att be­käm­pa America First-rö­rel­sen, som var ovil­lig att an­slu­ta sig till kri­get i Eu­ro­pa.

Han är känd för att ha haft en af­fär med Mil­li­cent Ro­gers, arv­ta­gers­kan till en för­mö­gen­het från Stan­dard Oil och bil­da­de vän­ska­per med många and­ra fram­stå­en­de fi­gu­rer, bland an­nat vice­pre­si­den­ten Hen­ry Wal­la­ce och Char­les Marsh.

Dahl njöt dock in­te all­tid av sitt uni­ka upp­drag. Den fram­stå­en­de ame­ri­kans­ka kon­gress­le­da­mo­ten Cla­re Booth Lu­ce, som dej­ta­de Ti­me Ma­ga­zi­nes grun­da­re Hen­ry Lu­ce, var up­pen­bar­li­gen så vild i sov­rum­met att Dahl bad om att få by­ta upp­drag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.