Fång­ad i ett öl­fat

Knasiga Historier - - Brott & straff -

1500-ta­let

”Drun­kards Clo­ak” var ett öl­fat med ett hål för brotts­ling­en hu­vud och två mind­re hål i si­dor­na för ar­mar­na. När den satts på brotts­ling­en fick den­ne bä­ra öl­fa­tet ge­nom sta­den. Det var fö­ga över­ras­kan­de ett straff för dem som döm­des för be­rus­ning, nå­got som pu­ri­ta­ner var an­ge­läg­na om att ta itu med i Sam­väl­det. Newcast­le mås­te haft sär­skilt sto­ra pro­blem, då Drun­kards clo­ak of­ta för­knip­pas med det om­rå­det och vis­sa be­skri­ver den som ”Newcast­le clo­ak”.

”Dun­kards clo­ak” var ett van­ligt straff i Sam­väl­det och Newcast­le.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.