Kysk­hets­bäl­te

Knasiga Historier - - Uppfinningar & upptäckter -

1896

Det do­ku­men­te­ra­des in­te för­rän un­der ti­digt 1400-tal, men kysk­hets­bäl­tet kan ha fun­nits myc­ket läng­re än så. De var gjut­na i me­tall och skul­le skyd­da an­vän­da­rens kysk­het från fres­tel­se och äk­ten­skaps­brott. Un­der kors­tå­gen sägs det att det an­vän­des kysk­hets­bäl­ten för att skyd­da kvin­nor­na tills de­ras ma­kar åter­vän­de. De blev rik­tigt po­pu­lä­ra un­der vik­to­ri­ansk tid, när lä­ka­re an­såg att ona­ni var or­sa­ken till ga­len­skap. De var (och är) till­gäng­li­ga för bå­de män och kvin­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.