Blygd­kap­sel

Knasiga Historier - - Uppfinningar & upptäckter -

1300-ta­let

Blygd­kap­seln var en fa­vo­rit bland adels­män som kung Hen­ry VIII. De an­vän­des ur­sprung­li­gen för att täc­ka för det öpp­na om­rå­det i un­der­klä­der­na som an­vän­des och öka­de oer­hört i po­pu­la­ri­tet tack va­re den be­röm­da an­vän­da­ren. De ut­veck­la­des för att be­to­na for­men på män­nens köns­or­gan och Hen­ry VIII fyll­de dess­utom sin för ett mer väl­ut­rus­tad ut­se­en­de. Det var in­te hel­ler så många runt om ho­nom som in­såg att han dess­utom för­sök­te lind­ra sår or­sa­ka­de av sy­fi­lis med kal­la, vå­ta ty­ger.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.