Torr­to­a­lett

Knasiga Historier - - Uppfinningar & upptäckter -

1859

Hen­ry Mou­le var den förs­ta som ut­veck­la­de torr­to­a­let­ter, som var ett al­ter­na­tiv till vat­ten­to­a­let­ter och la­tring­ro­par. Un­der någ­ra år­tion­den ut­veck­la­des de­sig­nen till en me­ka­nisk torr­to­a­lett, med ett sy­stem som gjor­de om göds­let till kom­post. Det­ta skul­le mins­ka bå­de luk­ten och av­falls­pro­duk­ter­na. Det­ta var möj­ligt ge­nom att läg­ga torr jord i en be­hål­la­re på top­pen av to­a­let­ten, som skul­le fal­la ned i skå­len och bry­ta ned av­fal­let så snabbt som möj­ligt. Mo­der­na ver­sio­ner av torr­to­a­let­ten an­vänds än idag och går un­der be­grep­pet mull­toa.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.