Gristo­a­lett

Knasiga Historier - - Uppfinningar & upptäckter -

cir­ka 9 ef­ter Kristus

Pig toi­let är en en­kel typ av torr­to­a­lett, som be­står av ett ut­hus mon­te­rat över en svinstia an­slu­ten till en rän­na. Ef­ter be­sö­ket fal­ler av­fö­ring­en ned längs rän­nan och kon­su­me­ras av gri­sar­na ne­dan­för. Den här ty­pen av to­a­lett var van­lig un­der Han­dy­nastin i Ki­na och finns fort­fa­ran­de på vis­sa stäl­len i Indien och Syd­ko­rea. Män­ni­skor i an­ti­kens Ki­na be­grav­des of­ta med de­ko­ra­ti­va mo­del­ler av gristo­a­let­ter, då det var van­ligt att pla­ce­ra sym­bo­ler av allt från mat till va­pen till to­a­let­ter i gra­var­na, för att för­säk­ra go­da för­hål­lan­den i ef­ter­li­vet.

Ostia An­ti­ca har någ­ra av värl­dens bäst be­va­ra­de ro­mers­ka to­a­let­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.