Elektro­nis­ka to­a­let­ter

Knasiga Historier - - Uppfinningar & upptäckter -

1982

För dem som tyc­ker att en en­kel spo­lan­de to­a­lett in­te är till­räck­ligt och vill ha en in­tres­san­ta­re upp­le­vel­se finns de elektro­nis­ka to­a­let­ter­na. Ja­pan har i syn­ner­het bör­jat an­vän­da des­sa bi­dé-lik­nan­de to­a­lett­sto­lar, som är ett re­sul­tat av väst­värl­dens to­a­let­ters in­fly­tan­de på det ja­pans­ka sam­häl­let. De är de­sig­na­de för att ren­gö­ra di­na pri­va­ta de­lar när du är fär­dig ge­nom att spru­ta en varm­vat­ten­strå­le för att gö­ra rent in­nan om­rå­det tor­kas. And­ra mo­der­na funk­tio­ner är bland anat vat­ten­be­spa­ran­de funk­tio­ner, sä­tesvär­ma­re, in­bygg­da dof­ter och av­slapp­nan­de mu­sik. Vis­sa to­a­let­ter kan till och med be­rät­ta om kva­li­te­ten på din av­fö­ring.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.