To­a­lett­pap­per

Knasiga Historier - - Hälsa & medicin -

Mänsk­lig­he­ten har kom­mit långt se­dan ro­mar­na tor­ka­de rum­pan med en svamp på en pin­ne. År 50 f. Kr. upp­fann ki­ne­ser­na pap­per och kej­sa­ren från Song­dy­nastin sägs ha va­rit den förs­ta att an­vän­da det. Al­la and­ra i värl­den fick ta vad de kun­de hit­ta och det kan ha lik­nat tid­ning­en du hål­ler i just nu. Ut­gå­vor av Bon­de­prak­ti­kan 1818 gjor­des med ett li­tet hål, så män­ni­skor kun­de hänga dem vid si­na ut­hus. To­a­lett­pap­per bör­ja­de in­te dy­ka upp för­rän runt 1857.

I ko­lo­ni­a­la USA an­vän­des bla­den på majskol­var som to­a­lett­pap­per.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.