KROP­PEN

TEMASERIEN VE­TEN­SKAP Din ana­to­mi från topp till tå!

Kroppen 3 – Din anatomi från topp till tå! - - Sidan 1 -

Krop­pen är ett fa­sci­ne­ran­de un­der­verk. Den kan upp­nå en im­po­ne­ran­de snabb­het, smi­dig­het och styr­ka sam­ti­digt som den är fintrim­mad i sin kom­plex­i­tet. Det­ta gör män­ni­sko­krop­pen till nå­got unikt bland jor­dens ar­ter och nå­got som över­går allt som vi män­ni­skor själ­va har ska­pat. I den här boken om krop­pen ut­fors­kar vi cel­ler­nas ana­to­mi och de im­po­ne­ran­de kom­plexa pro­ces­ser, funk­tio­ner och sy­stem som gör att vår kropp fun­ge­rar. Vi un­der­sö­ker ock­så vad som kan gå fel i ma­ski­ne­ri­et. Den nya me­di­cins­ka ut­veck­ling­en in­om stam­cell­s­forsk­ning och na­no­tek­nik är in­tres­sant och lo­van­de – och nå­got du ock­så kan lä­sa om i den här boken. Du får lä­ra dig allt från hur små or­ga­nel­ler och sto­ra or­gan fun­ge­rar till hur musk­ler­na job­bar och hjär­tat pum­par runt blo­det i krop­pen. Här får du för­kla­ring­ar du ald­rig hört för­ut och en helt ny upp­le­vel­se av män­ni­sko­krop­pen. Boken in­ne­hål­ler först­klas­si­ga il­lust­ra­tio­ner av krop­pens ana­to­mi, de­tal­je­ra­de fo­to­gra­fi­er och enk­la för­kla­ring­ar som al­la för­står. Du kom­mer att be­trak­ta dig själv i ett helt nytt ljus.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.