Al­ve­o­ler

Kroppen 3 – Din anatomi från topp till tå! - - Från A– Ö I Människokroppen -

Hos en vux­en in­di­vid har lung­or­na en sam­man­lagd yta på ca 50 kvadrat­me­ter. Det är en yta mot­sva­ran­de en fjär­de­dels ten­nisba­na! Det är ing­en lätt upp­gift att få plats med allt det­ta i bröst­kor­gen, men krop­pen kla­rar det med hjälp av struk­tu­rer som kal­las al­ve­o­ler (lung­blå­sor). Till ut­se­en­det på­min­ner de li­te om små druv­kla­sar som lig­ger tätt pac­ka­de i lung­or­na och ut­nytt­jar ut­rym­met max­i­malt. När du an­das in fylls de med luft. Lung­blå­sor­nas yt­skikt är ba­ra en cell tjockt och blå­sor­na om­ges av blod­kärl som kal­las ka­pil­lä­rer. Sy­re och kol­di­ox­id trans­por­te­ras ge­nom yt­skik­tet till och från blo­det var­je gång du tar ett an­de­tag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.