En­zy­mer

Kroppen 3 – Din anatomi från topp till tå! - - Från A– Ö I Människokroppen -

En­zy­mer är pro­te­in­er som sät­ter igång ke­mis­ka re­ak­tio­ner, och kal­las of­ta ”bi­o­lo­gis­ka ka­ta­ly­sa­to­rer”. Krop­pen är full av olös­li­ga ke­mi­ka­li­er som po­ten­ti­ellt kan bin­da till el­ler bry­ta sig loss från de bi­o­lo­gis­ka bygg­ste­nar­na den be­hö­ver för att le­va. Men de här re­ak­tio­ner­na går för lång­samt på egen hand, och där­för be­hö­ver den en­zy­mer.

En­zy­mer är mo­le­ky­ler med ”ak­ti­va ytor” som bin­der till and­ra mo­le­ky­ler. De för oli­ka struk­tur­er när­ma­re varand­ra så att äm­nen kan re­a­ge­ra med varand­ra, el­ler på­verk­ar struk­tu­rer­na så att ke­mis­ka äm­nen lät­ta­re kan bin­das el­ler bry­tas loss. En­zym­er­na är in­te di­rekt del­ak­ti­ga i re­ak­tio­ner­na, de får dem ba­ra att ske snab­ba­re.

Någ­ra av de mest väl­kän­da en­zy­mer­na finns i mat­smält­nings­sy­ste­met. De är vik­ti­ga för att bry­ta ner mat­mo­le­ky­ler­na, men är långt ifrån de en­da en­zy­mer­na i din kropp. Det finns and­ra en­zy­mer som an­sva­rar för att byg­ga mo­le­ky­ler, bry­ta ner mo­le­ky­ler och ren­sa ut dem som in­te be­hövs läng­re. Vis­sa till och med dö­dar an­gi­pan­de pa­to­ge­ner (sjuk­doms­fram­kal­lan­de or­ga­nis­mer).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.