Im­mun­för­sva­ret

Kroppen 3 – Din anatomi från topp till tå! - - Från A– Ö I Människokroppen -

Im­mun­för­sva­rets spe­ci­a­list­cel­ler är din egen ar­mé, och de­ras upp­drag är att för­sva­ra din kropp mot an­grepp och sjuk­dom. Det finns fle­ra oli­ka ty­per av spe­ci­a­list­cel­ler, och al­la spe­lar en unik roll för att und­vi­ka in­fek­tio­ner.

I den förs­ta för­svars­lin­jen hittar du det ospe­ci­fi­ka im­mun­för­sva­ret. De här cel­ler­na är först på plats för att hål­la till­ba­ka in­fek­tio­nen, och de sväl­jer och smäl­ter bak­te­ri­er. Dess­utom dö­dar de cel­ler som har in­fek­te­rats av vi­rus. Om det ospe­ci­fi­ka im­mun­för­sva­ret in­te lyc­kas få kon­troll över in­fek­tio­nen kal­las näs­ta för­svars­linje in – det ad­ap­ti­va im­mun­för­sva­ret. De cel­ler­na drar igång ett kraf­ti­ga­re och mer mål­in­rik­tat an­grepp, och kan till och med kom­ma ihåg vil­ka sjuk­doms­fram­kal­lan­de or­ga­nis­mer (pa­to­ge­ner) de ti­di­ga­re har be­käm­pat.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.