Jun­ctu­ra

Kroppen 3 – Din anatomi från topp till tå! - - Från A– Ö I Människokroppen -

Jun­ctu­ra är la­tin och ett sam­lings­namn för al­la slags le­der. Män­ni­sko­krop­pen in­ne­hål­ler fler än 200 ben som är förenade via oli­ka ty­per av le­der för att du ska kun­na rö­ra dig.

I höf­ter­na och ax­lar­na har du kul­le­der som ger max­i­mal rör­lig­het. Du kan rö­ra armar och ben fram­åt, bak­åt, från si­da till si­da och ro­te­ra dem i en cir­kel.

I knän och arm­bå­gar har du gång­järns­le­der som öpp­nas och stängs un­ge­fär som en dörr. I hand­le­der­na och fot­le­der­na finns glid­le­der som möj­lig­gör rö­rel­se i två plan så att be­nen kan rö­ras i för­hål­lan­de till varand­ra. Le­den som fäs­ter tum­men är en sa­del­led som gör att du kan rö­ra den från si­da till si­da samt öpp­na och stänga grep­pet.

I många le­der är be­nän­dar­na täck­ta av brosk. Det för­hind­rar att ytor­na gni­der mot varand­ra och däm­par stö­tar som upp­står när du rör dig. Många le­der har ock­så en väts­ke­fylld kap­sel som smör­jer le­der­na. De kal­las syn­no­vi­al­le­der.

”I män­ni­sko­krop­pen finns över 200 ben.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.