Nju­rar

Kroppen 3 – Din anatomi från topp till tå! - - Från A– Ö I Människokroppen -

Nju­rar­na re­nar blo­det och be­va­rar krop­pens väts­ke­ba­lans. Blo­det pas­se­rar in via nys­tan av blod­kärl som är bre­da på vägen in och sma­la på vägen ut. Det­ta ska­par ett om­rå­de med högt tryck som tving­ar ut vat­ten och av­falls­pro­duk­ter ge­nom öpp­ning­ar i kärl­väg­gar­na. Blod­cel­ler och pro­te­i­ner stan­nar kvar i blodom­lop­pet. Var­je nju­re har runt en mil­jon små fil­tre­rings­sy­stem som kal­las ne­fro­ner som re­nar blo­det var­je gång det pas­se­rar ge­nom dem.

Väts­kan pas­se­rar där­ef­ter ut ge­nom böj­da rör, så kal­la­de tu­bu­li. Där tas även vik­ti­ga mi­ne­ra­ler upp och skic­kas till­ba­ka till blo­det. Vat­ten och de av­falls­pro­duk­ter som blir över leds iväg till blå­san i form av urin, som ska ut ur krop­pen. Nju­rar­na re­gle­rar hur myc­ket väts­ka som ska ut ba­se­rat på hur myc­ket salt och vat­ten som finns i krop­pen. Så upp­nås en sta­bil väts­ke­ba­lans i krop­pen.

”Nju­rar­na hål­ler blo­det rent och ser till att krop­pen har till­räck­ligt med väts­ka.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.