Oxy­to­cin

Kroppen 3 – Din anatomi från topp till tå! - - Från A– Ö I Människokroppen -

Oxy­to­cin kal­las of­ta för kär­leks­hor­mo­net. Det pro­du­ce­ras i hy­po­ta­lamus, och fun­ge­rar bå­de som hor­mon och sig­nal­sub­stans. Krop­pen pro­du­ce­rar oxy­to­cin ef­ter or­gasm, vid smek­ning­ar och när du go­sar med and­ra. Det kan räc­ka med att du klap­par ditt hus­djur.

Fle­ra ex­pe­ri­ment har vi­sat att oxy­to­cin ökar väl­be­fin­nan­det, ger en käns­la av lugn och trygg­het samt bätt­re so­ci­al kom­pe­tens. Det är ock­så ett vik­tigt hor­mon i sam­band med föd­sel och am­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.