Portvinstå

Kroppen 3 – Din anatomi från topp till tå! - - Från A– Ö I Människokroppen -

Portvinstå är det sam­ma som gikt, el­ler urinsy­ra­gikt, och kan vål­la stor smär­ta och svull­nad i den ut­sat­ta le­den. Smär­tan kom­mer plöts­ligt, of­ta nat­te­tid, och drab­bar of­ta stor­tån, fot­le­den och arm­bå­gen. Le­den blir of­ta svul­len, röd och varm, och an­fal­let kan va­ra i över en vec­ka. När du äter vis­sa livs­me­del kan urinsy­ra an­sam­las i blo­det och kri­stal­ler bil­das i en­skil­da le­der. Ju mer urinsy­ra du har i blo­det, desto stör­re risk lö­per du att drab­bas av in­flam­ma­tion och led­värk, även om det in­te ver­kar gäl­la al­la män­ni­skor. Över­vikt, diabetes och högt blod­tryck bi­drar ock­så till höga ni­vå­er av urinsy­ra.

Det kan hjäl­pa att läg­ga is (ex­em­pel­vis en på­se frys­ta är­tor) på le­den, men det finns in­te myc­ket forsk­ning som vi­sar nå­gon ef­fekt av va­re sig av lä­ke­me­del el­ler änd­ra­de kost­va­nor. En­ligt den reu­ma­to­lo­gis­ka av­del­ning­en på Hau­ke­lands sjuk­hus i Nor­ge kan det hjäl­pa att und­vi­ka pur­in­rik kost och al­ko­hol. Mat som in­ne­hål­ler myc­ket pu­ri­ner är in­älvs­mat, fisk­rom, kräf­tor, hum­mer, vilt­kött, mak­rill, öring och öl.

Kost som kan öka urinsy­ran i blo­det: · rött kött och in­älvs­mat, · soc­ker, · al­ko­hol (spe­ci­ellt öl och sprit), · väts­ke­dri­van­de lä­ke­me­del mot högt blod­tryck, · ace­tyl­sa­li­cyl­sy­ra (till ex­em­pel Mag­ne­cyl, Aspi­rin, Treo).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.