Stäm­band

Kroppen 3 – Din anatomi från topp till tå! - - Från A– Ö I Människokroppen -

Stäm­ban­den är mem­bran­veck som lig­ger i la­rynx, allt­så strup­hu­vu­det. De kan an­vän­das för att re­gle­ra luft­ström­men från lung­or­na, vil­ket är det som gör att vi kan pra­ta och sjunga. Stäm­ban­den vi­bre­rar när luf­ten pas­se­rar ge­nom öpp­ning­en mel­lan vec­ken, och det­ta ska­par ljud.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.