Ge­nom bar­riä­ren

Kroppen 3 – Din anatomi från topp till tå! - - Anatomi -

Om blod-hjärn­bar­riä­ren vo­re helt tät skul­le di­na hjärn­cel­ler dö snabbt. Vat­ten och vis­sa ga­ser träng­er fak­tiskt lätt ige­nom, och trans­port­pro­te­i­ner kan ta upp vik­ti­ga mo­le­ky­ler, som soc­ker, och släp­pa ige­nom dem. Även fett­lös­li­ga mo­le­ky­ler kan ta sig ige­nom, och där­för kan ke­mi­ka­li­er som ni­ko­tin och al­ko­hol kom­ma in i hjär­nan. Det finns dock ett li­tet pro­blem. De fles­ta lä­ke­me­del är för sto­ra el­ler kraf­ti­ga för att ta sig ige­nom, och för en pa­ti­ent med en neu­ro­lo­gisk sjuk­dom som de­pres­sion el­ler de­mens är det svårt att be­hand­la hjär­nan di­rekt. Fors­kar­na job­bar på att ut­veck­la me­to­der för att bry­ta bar­riä­ren. De ger bland an­nat be­hand­ling di­rekt i väts­kan runt hjär­nan och för­sö­ker få lä­ke­me­del att gå ge­nom bar­riä­ren ge­nom att ska­pa läc­kor i blod­kär­lens väg­gar. De kon­stru­e­rar till och med mo­le­ky­ler som fun­ge­rar som tro­jans­ka häs­tar, som smy­ger be­hand­ling­en ge­nom bar­riä­ren.

”Om blod-hjärn­bar­riä­ren vo­re helt tät skul­le di­na hjärn­cel­ler dö snabbt.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.