Vad på­ver­kar mus­kel­styr­kan?

Styr­kan be­ror på en kom­bi­na­tion av arv och mil­jö.

Kroppen 3 – Din anatomi från topp till tå! - - Anatomi -

Med mus­kel­styr­ka me­nas mäng­den kraft en mus­kel kla­rar att pro­du­ce­ra vid en sam­man­drag­ning. Mus­kelns stor­lek och form är vik­tig för mus­kel­styr­kan, som kan mä­tas på oli­ka sätt. Där­för är det svårt att sä­ga vil­ken mus­kel som fak­tiskt är star­kast.

Vi har två ty­per av mus­kel­fib­rer: en typ som stöd­jer lång­va­rig och kon­stant an­vänd­ning, och en som ger kort­va­rigt stöd vid kraf­tig an­sträng­ning. Den se­na­re ty­pen an­vän­der vi vid anae­rob ak­ti­vi­tet, till ex­em­pel tyngd­lyft­ning. Med anae­rob trä­ning me­nas så­dan trä­ning där musk­ler­na in­te får till­räck­lig ener­gi från sy­re. Det gäl­ler vid tyngd­lyft­ning och sprin­ter­löp­ning, när mus­kel­ak­ti­vi­te­ten är kort­va­rig men in­ten­siv. Anae­rob trä­ning är ef­fek­tiv om du vill byg­ga upp mus­kel­mas­sa.

Ärft­lig­het har be­ty­del­se för mus­kel­styr­kan i kom­bi­na­tion med an­vänd­ning av musk­ler­na, kost och trä­nings­va­nor. Musk­ler­na blir star­ka­re när de drar ihop sig: sam­man­drag­ning­en ger en li­ten ska­da i mus­kel­fib­rer­na, och när krop­pen re­pa­re­rar ska­dan blir mus­keln li­te star­ka­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.