Kamp el­ler flykt

Kroppen 3 – Din anatomi från topp till tå! - - Anatomi -

Ett hjärt­slag bör­jar i si­nus­knu­tan, en grupp spe­ci­a­li­se­ra­de muskelceller i hö­ger för­mak. Si­nus­knu­tan fun­ge­rar som en na­tur­lig pa­ce­ma­ker ge­nom att den ge­ne­re­rar elekt­risk ström som går ge­nom hjär­tat och gör att det drar ihop sig. När du vi­lar hän­der det­ta i ge­nom­snitt 60 till 100 gång­er i mi­nu­ten. Vid stress, till ex­em­pel om du skul­le träf­fa på ett rov­djur, ut­lö­ses au­to­ma­tiskt en kamp–flykt­re­ak­tion.

Den in­ne­bär att hor­mo­ner­na ad­re­na­lin och nora­d­re­na­lin ut­sönd­ras, vil­ket änd­rar ström­men i si­nus­knu­tan och ökar hjärt­fre­kven­sen. På så sätt kan krop­pen för­ses med mer nä­ring så att den är re­do för att käm­pa el­ler fly.

”Un­der ett ge­nom­snitt­lig liv slår hjär­tat över två mil­jar­der gång­er.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.