Do­mi­no-trans­plan­ta­tion

Kroppen 3 – Din anatomi från topp till tå! - - Anatomi -

Pa­ti­ent 1 be­hö­ver en ny nju­re, men ing­en i fa­mil­jen är lämp­lig som do­na­tor. Även pa­ti­ent 2 be­hö­ver en nju­re och har in­te hel­ler nå­gon lämp­lig do­na­tor i fa­mil­jen. Där­e­mot är pa­ti­ent 2 kom­pa­ti­bel med pa­ti­ent 1 och om­vänt. Ki­rur­gen ord­nar ett byte – en ”kopp­lad” trans­plan­ta­tion. En lång rad av pa­ti­en­ter och fa­mil­je­med­lem­mar kan by­ta kom­pa­tib­la nju­rar. En ”barm­här­tig sa­ma­rit” som in­te är släkt med nå­gon av mot­ta­gar­na kan sät­ta igång pro­ces­sen. Den förs­ta mot­ta­ga­rens fa­mil­je­med­lem do­ne­rar se­dan till nå­gon an­nan, och det blir en do­mi­no­ef­fekt som kan fort­sät­ta i fle­ra cyk­ler.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.