När nå­got går snett …

Kroppen 3 – Din anatomi från topp till tå! - - Anatomi -

Nju­rar­na mås­te mat­chas no­ga mot lämp­li­ga gi­va­re, an­nars kom­mer det nya or­ga­net av­stö­tas re­la­tivt snabbt. Av­stöt­ning sker när krop­pens na­tur­li­ga an­ti­krop­par upp­fat­tar den nya väv­na­den som främ­man­de och po­ten­ti­ellt skad­lig. Då an­gri­per mot­ta­ga­rens eget im­mun­för­svar den nya nju­ren. Omsorgs­full match­ning in­för ope­ra­tio­nen kan be­grän­sa den­na re­ak­tion. Det vik­ti­gas­te är att blod­ty­per­na mat­char, an­nars blir av­stöt­ning­en snabb och ag­gres­siv. Där­näst bör krop­pens Hla-sy­stem ( Hu­man Leuko­cyte An­ti­­gen sy­stem) va­ra så likt som möj­ligt mel­lan do­na­tor och mot­ta­ga­re. Match­ning­en be­hö­ver in­te va­ra helt per­fekt, men för låg över­ens­stäm­mel­se kan le­da till av­stöt­ning på sikt. Ef­ter ope­ra­tio­nen mås­te pa­ti­en­ten ta me­di­cin som häm­mar im­mun­för­sva­ret och mins­kar ris­ken för av­stöt­ning. Pa­ti­en­ter­na mås­te över­va­kas res­ten av li­vet för tec­ken på even­tu­ell av­stöt­ning. Lä­ke­me­del som häm­mar im­mun­för­sva­ret är in­te risk­fria. De för­säm­rar krop­pens na­tur­li­ga för­svar, vil­ket ökar ris­ken för in­fek­tio­ner och can­cer.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.