Vägen vi­da­re

Tar­men är en vik­tig del av mat­smält­nings­sy­ste­met som tar hand om fort­satt ned­bryt­ning och upp­ta­get av nä­rings­äm­nen.

Kroppen 3 – Din anatomi från topp till tå! - - Anatomi -

Tar­men har två hu­vud­de­lar: tunn­tar­men och tjock­tar­men. I tunn­tar­men sker mat­smält­ning­ens slut­fas: här tas nä­rings­äm­ne­na upp till blo­det. I tjock­tar­men lag­ras av­falls­ma­te­ri­al tills det läm­nar krop­pen. Bå­de tunn- och tjock­tar­men kan de­las in i fle­ra sek­tio­ner. Tolv­fing­er­tarm, tom­tarm och krum­tarm är tunn­tar­mens tre de­lar, me­dan blind­tar­men, den egent­li­ga tjock­tar­men och änd­tar­men ut­gör tjock­tar­mens tre hu­vud­de­lar. För­u­tom att lag­ra av­fall av­lägs­nar tjock­tar­men vat­ten och salt från av­falls­ma­te­ri­a­let in­nan det läm­nar krop­pen. Nor­ma­la mus­kel­sam­man­drag­ning­ar och slem­hin­nor är av­gö­ran­de för att tar­men fun­ge­rar som den ska.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.