Gall­blå­san

Kroppen 3 – Din anatomi från topp till tå! - - Anatomi -

Gal­lan är en klib­big, mörk­grön väts­ka som pro­du­ce­ras i he­pa­to­cy­ter­na och bi­drar till spjälk­ning­en av fett. Den lag­ras i en re­ser­vo­ar, gall­blå­san, på le­verns un­der­si­da för att an­vän­das vid be­hov. Det kan bil­das ste­nar i gall­blå­san (gall­sten). En­ligt Sahl­grens­ka uni­ver­si­tets­sjuk­hu­set drab­bas un­ge­fär var tred­je kvin­na och var fem­te man över 40 år av gall­sten, så det är en gans­ka van­lig åkom­ma. Gall­sten kan ibland ge kraf­ti­ga smär­tor, och bort­tag­ning av gall­blå­san är en av de van­li­gas­te ope­ra­tio­ner­na på svens­ka sjuk­hus. I över 90 pro­cent av fal­len an­vänds titt­hål­ski­rur­gi. De fles­ta pa­ti­en­ter kla­rar sig myc­ket bra ut­an gall­blå­sa och mär­ker i stort sett in­te att den är bor­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.