Im­mun­för­sva­ret

Kroppen 3 – Din anatomi från topp till tå! - - Anatomi -

Det rö­da blo­det som ström­mar ge­nom krop­pen är im­mun­­för­sva­rets syn­li­ga su­per­stjär­na, men den ge­nom­skin­li­ga lymfväts­kan är li­ka vik­tig. Den har sitt eget nät­verk i krop­pen. Det föl­jer blod­ba­nan och sör­jer för trans­port av bland an­nat spjäl­kat fett och im­mun­cel­ler.

Mjäl­ten

Re­nar blo­det från främ­man­de äm­nen, or­ga­nis­mer, par­tik­lar och ska­da­de el­ler åld­ra­de rö­da blod­krop­par.

Bräs­sen (tymus)

Ett li­tet or­gan som sit­ter pre­cis ovan­för hjär­tat, bakom bröst­be­net. Den lär T-lym­fo­cy­ter­na kän­na igen och för­stö­ra spe­ci­fi­ka an­ti­ge­ner. Bräs­sens ut­veck­ling är di­rekt för­knip­pad med hor­mo­ner­na, och den är mest ak­tiv fram till pu­ber­te­ten Där­ef­ter skrump­nar den ihop och blir mind­re ak­tiv. Bräs­sens funk­tion i krop­pen är in­te helt klar­lagd, men den är in­vol­ve­rad i au­to­im­mu­na sjuk­do­mar.

Mand­lar­na

Mand­lar­na be­står av lymf­väv­nad i sval­get och syns när du ga­par. De ut­gör förs­ta för­svars­lin­jen mot sjuk­doms­fram­kal­lan­de or­ga­nis­mer som du an­das in. Men mand­lar­na kan själ­va smit­tas och bli in­fekt­er­ade. Det­ta kan va­ra så plåg­samt att man väl­jer att få dem bort­ope­re­ra­de. I så fall tar and­ra de­lar av im­mun­för­sva­ret över mand­lar­nas funk­tion.

Po­ly­per

De­lar av mand­lar­na som ba­ra finns på barn upp till femårs­ål­dern. De ger ett ex­tra skydd un­der de förs­ta lev­nads­å­ren.

Ben­mär­gen

Ben­mär­gen ut­gör den in­re, mju­ka de­len av ske­let­tet. Den är vik­tig ef­tersom den pro­du­ce­rar vå­ra vik­ti­gas­te cir­ku­le­ran­de cel­ler: rö­da blod­krop­par, vi­ta blod­krop­par och blod­plät­tar. De vi­ta blod­krop­par­na mog­nar till oli­ka ty­per (till ex­em­pel lym­fo­cy­ter och neu­tro­fi­ler) som ut­gör ba­sen för vårt im­mun­sy­stem.

Lymf­knu­tor (lymf­kört­lar)

Det­ta är små (cir­ka 1 cm) kul­for­ma­de knu­tor som är ful­la av mak­ro­fa­ger och lym­fo­cy­ter. De skyd­dar mot in­fek­tio­ner och är of­ta sam­man­län­ka­de i ked­jor. Vi har lymf­knu­tor bland an­nat i hal­sen, nac­ken, arm­hålor­na och och i ljumsk­ar­na.

”Mjäl­ten är om­gi­ven av en tunn, skör hin­na och är käns­lig för ska­dor.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.