Bin­ju­rar­na

Kroppen 3 – Din anatomi från topp till tå! - - Anatomi -

Vi har två bin­ju­rar som sit­ter ovan­för de bå­da nju­rar­na. Bin­ju­rar­na är tre­kan­ti­ga kört­lar som be­står av en två cen­ti­me­ter tjock ytt­re bark som pro­du­ce­rar ste­ro­id­hor­mo­ner som testos­te­ron, kor­ti­sol och al­d­os­te­ron.

Den ova­la in­ners­ta de­len av bin­ju­ren kal­las mär­gen. Där pro­du­ce­ras nora­d­re­na­lin och ad­re­na­lin. Des­sa hor­mo­ner ökar bland an­nat hjärt­fre­kven­sen och blod­tryc­ket. I mär­gen pro­du­ce­ras hor­mo­ner som re­gle­rar väts­ke­ba­lan­sen och kon­cent­ra­tio­nen av oli­ka mi­ne­ra­ler och ke­mis­ka äm­nen i krop­pen. And­ra hor­mo­ner bi­drar till om­vand­ling­en av kol­hyd­ra­ter till gly­ko­gen så att krop­pen får ener­gi.

Det väl­kän­da ”stress­hor­mo­net” kor­ti­sol bil­das i bin­ju­rar­na. Bå­de för myc­ket och för li­te av det­ta hor­mon kan på sikt le­da till sjuk­dom.

Bin­ju­rar­na är kän­da som kamp–flykt-kört­lar som styr hur vi re­a­ge­rar i stres­sa­de si­tu­a­tio­ner. De för­be­re­der krop­pen på att skic­ka stres­sig­na­ler till musk­ler­na, så att vi kan fly el­ler fäk­ta. Det­ta är bra i aku­ta si­tu­a­tio­ner och i små do­ser. Det var livsvik­tigt när vi be­höv­de springa ifrån le­jon el­ler slåss mot and­ra fi­en­der för att över­le­va. Idag le­der över­be­last­ning av bin­ju­rar­na ba­ra till mus­kel­spän­ning­ar, då­lig funk­tion av and­ra or­gan och många följd­sjuk­do­mar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.