Pre­bi­o­ti­ka och pro­bi­o­ti­ka

Kroppen 3 – Din anatomi från topp till tå! - - Kroppen I Arbete -

Hur sund din tarm­flo­ra är be­ror i hög grad på vad du äter. Bå­de pre­bi­o­ti­ka och pro­bi­o­ti­ka har en po­si­tiv in­ver­kan på ditt mi­kro­bi­om, men vad är skill­na­den mel­lan dem?

Pro­bi­o­tisk mat in­ne­hål­ler le­van­de bak­te­ri­er som hjäl­per ditt mat­smält­nings­sy­stem. Mat som fram­ställs ge­nom jäs­ning – en pro­cess där bak­te­ri­er­na som finns na­tur­ligt i ma­ten bör­jar bry­ta ner till­gäng­ligt soc­ker – in­ne­hål­ler myc­ket pro­bi­o­ti­ka. Ex­em­pel på så­dan mat är yog­hurt, surkål, kimchi och vis­sa os­tar.

Pre­bi­o­tisk mat in­ne­hål­ler myc­ket av vis­sa ty­per av fib­rer som vi in­te kan smäl­ta men som är bra nä­ring för tarm­bak­te­ri­er­na. All pre­bi­o­ti­ka är fib­rer, men al­la fib­rer är in­te pre­bi­o­ti­ka. Många grön­sa­ker, balj­väx­ter, spann­måls­sor­ter och nöt­ter in­ne­hål­ler fib­rer som hål­ler tarm­flo­ran sund.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.